Nordiska ministerrådet kallar till samarbete kring extrema väderförhållanden

Sommarens extremt torra väder i stora delar av Norden visade tydligt behovet av ett utökat nordiskt samarbete. Genom att lära av varandra och underlätta för gemensamma insatser står vi bättre rustade i händelse av extrema situationer för jord- och skogsbruket.

Undersökning avseende attityder och uppfattningar om postutdelning i glesbygd 2013

På uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, har Stelacon genomfört en undersökning om behovet av postutdelning i glesbygd.

Nytt ramavtal med Trafikverket

Stelacon har fått ett nytt ramavtal med Trafikverket gällande kvalitativa utredningar. Avtalet ersätter ett äldre. Stelacon har lång erfarenhet av arbete med transportfrågor, bland annat från tidigare Vägverket och Banverket. Stelacon har även arbetat med Transportstyrelsen. Kontakta Krister Runebrand vid frågor.

Evenemangslista nu ute på förslag

På uppdrag av Myndigheten för radio och tv har Stelacon tagit fram en underlagsrapport som innehåller förslag på utformning av en så kallad evenemangslista.

Nya tillstånd för digital tv

Tillstånden för digital tv går snart ut. Myndigheten för radio och tv har utlyst process för tilldelning av nya 6-åriga tillstånd. Den 11 november är sista ansökningsdagen. Stelacon ansvarar för den finansiella granskningen av ansökningarna