Kristina Jansson

Affärsområdeschef Tillväxt & företagande

Kristina är chef för affärsområdet Tillväxt och företagande på Stelacon. Hon har arbetat med analys av politik sedan 2001, på senare år med inriktning på hur politiska beslut och regler påverkar företagens villkor.

Kristina arbetar med projekt som rör förutsättningar för företag, företagande på landbsygden och insatser riktade till nyanlända. Hon är särskilt intresserad av företagandets villkor och arbetar sedan 2015 med uppföljning av kostnader för företag till följd av regelförändringar. Hon har också projektlett ett flertal behovskartläggningar rörande företagares behov och förutsättningar och gett rekommendationer till myndigheter för att möta behoven. Utöver det har Kristina genom flera utvärderingsprojekt fått erfarenhet av tillväxtfrämjande projekt med finansiering från EU-fonder, särskilt inom bredbandsutbyggnad och digitalisering. Inom utvärderingar har hon också tittat på effekter på företag och utvecklat indikatorer för att mäta effekter, till exempel effekter på omsättning och sysselsättning i företag.

Referensuppdrag

  • Regelkostnadsuppföljning på uppdrag av Tillväxtverket – Kristina projektleder Stelacons uppdrag att löpande beräkna kostnaderna för företag avseende regelförändringar. Det tillsammans med andra uppdrag inom området regelförändringar ger Kristina en djup kunskap om hur regler påverkar företagens förutsättningar och villkor.
  • Följeforskning på bredbandsutbyggnad i Norra Mellansverige – i tre regioner i Norra Mellansverige genomförs följeforskning på ERUF-finansierad bredbandsutbyggnad. Dessa tre följeforskningsprojekt följs projekten löpande och utvärderas enligt Tillväxtverkets riktlinjer, vidare utvecklas och beräknas indikatorer för att mäta effekter på företag.
  • Behovskartläggningar – Kristina har projektlett flertalet behovskartläggningar och inventeringar på uppdrag av Tillväxtverket. Det har t.ex. rört informationsbehov i uppstartsfas och behov av information bland nyanlända nyföretagare.

Kristina är en erfaren och flexibel projektledare som med nyfikenhet tar sig an skilda områden som företagande bland nyanlända, behov av information i uppstartsfas, och företags finansieringsmöjligheter på landsbygden. Kristina har en hortonomexamen med inriktning på ekonomi från SLU och är certifierad följeforskare.