I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Nordiskt möte i Köpenhamn om framtidens klimatutmaningar inom jord- och skogsbruk

Stelacon fick i slutet av 2018 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att sammanställa en rapport om utmaningarna som jord- och skogsbruket ställdes inför i samband med den varma och torra sommaren tidigare under året. Som en del av projektet bjöds experter från de nordiska länderna in till ett möte i Köpenhamn förra veckan, för att diskutera klimatutmaningar.

Gör din praktik på Stelacon!

Stelacon tar löpande emot praktikanter och ser det som en möjlighet att komma i kontakt med potentiella framtida medarbetare. Vi söker dig som har en pågående eller nyligen avslutad akademisk utbildning på kandidat- eller masternivå och som delar vårt intresse för samhällsfrågor. Som praktikant hos oss får du insyn i våra olika affärsområden och möjlighet att delta i ett flertal projekt.

""

Tillsammans med Tillväxtverket presenterar Stelacon förslag på hur handläggningstiderna för besöksnäringen kan kortas

Inom ramen för Tillväxtverkets regeringsuppdrag ”Kortare handläggningsprocesser för företag inom besöksnäringen” har Stelacon bidragit med analyser och andra underlag för att identifiera förslag på hur handläggningstiderna i besöksnäringen kan kortas.

Stelacon utvärderar samverkansprojekt inom medicinteknik i Västsverige

Under de kommande två åren kommer Stelacon att i rollen som utvärderare följa projektet ”Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West”. Projektet finansieras av Tillväxtverket inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och syftar till att vidareutveckla verksamheten under MedTech West och stärka de medicintekniska forskningsområdena ytterligare. 

Stelacons Digitaliseringssnurra visar potentialen av att digitalisera kommunala tjänster

Vad är nyttan av att införa digitala tjänster i kommunal verksamhet? Digitaliseringssnurran är ett webbaserat verktyg som vänder sig till kommuner och offentliga aktörer och fungerar som ett stöd vid beslutsfattande och planering av bredbandsinvesteringar och digitalisering.