I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

""

Tillsammans med Tillväxtverket presenterar Stelacon förslag på hur handläggningstiderna för besöksnäringen kan kortas

Inom ramen för Tillväxtverkets regeringsuppdrag ”Kortare handläggningsprocesser för företag inom besöksnäringen” har Stelacon bidragit med analyser och andra underlag för att identifiera förslag på hur handläggningstiderna i besöksnäringen kan kortas.

Stelacon utvärderar samverkansprojekt inom medicinteknik i Västsverige

Under de kommande två åren kommer Stelacon att i rollen som utvärderare följa projektet ”Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West”. Projektet finansieras av Tillväxtverket inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och syftar till att vidareutveckla verksamheten under MedTech West och stärka de medicintekniska forskningsområdena ytterligare. 

Stelacons Digitaliseringssnurra visar potentialen av att digitalisera kommunala tjänster

Vad är nyttan av att införa digitala tjänster i kommunal verksamhet? Digitaliseringssnurran är ett webbaserat verktyg som vänder sig till kommuner och offentliga aktörer och fungerar som ett stöd vid beslutsfattande och planering av bredbandsinvesteringar och digitalisering.

Nordiska ministerrådet kallar till samarbete kring extrema väderförhållanden

Sommarens extremt torra väder i stora delar av Norden visade tydligt behovet av ett utökat nordiskt samarbete. Genom att lära av varandra och underlätta för gemensamma insatser står vi bättre rustade i händelse av extrema situationer för jord- och skogsbruket.

Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik?

Under de närmaste åren kommer ett stort antal upphandlingar att äga rum, som lägger grunden för framtidens kollektivtrafik. Stelacon har erfarenhet av att stödja både trafikföretag och beställare i upphandlingsprocessen. Här lyfter Robert Kron och Lukas Hallqvist, som arbetar inom affärsområdet Smarta städer, några av de aspekter som är viktiga att ha med sig genom processen.