I de marknadsundersökningar, kartläggningar, analyser och utvärderingar vi gör, skapar vi kontinuerligt nya insikter. Oftast levereras dessa i form av presentationer, rapporter eller strategiska råd till våra uppdragsgivare. Vissa rapporter publiceras offentligt av våra uppdragsgivare eller av oss själva. Materialet är upphovsrättsligt skyddat men får gärna användas efter vårt medgivande.

Nordiska ministerrådet kallar till samarbete kring extrema väderförhållanden

Sommarens extremt torra väder i stora delar av Norden visade tydligt behovet av ett utökat nordiskt samarbete. Genom att lära av varandra och underlätta för gemensamma insatser står vi bättre rustade i händelse av extrema situationer för jord- och skogsbruket.

Hur skapar vi en attraktiv kollektivtrafik?

Under de närmaste åren kommer ett stort antal upphandlingar att äga rum, som lägger grunden för framtidens kollektivtrafik. Stelacon har erfarenhet av att stödja både trafikföretag och beställare i upphandlingsprocessen. Här lyfter Robert Kron och Lukas Hallqvist, som arbetar inom affärsområdet Smarta städer, några av de aspekter som är viktiga att ha med sig genom processen.

Kompetensutveckling i hållbart företagande för Kullabergs besöksnäring

Stelacon bistod, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne, det lokala näringslivet med kompetensutveckling i hållbart företagande. Uppdraget utgör en del av projektet ”Together We Can”, vilket har tagits fram för att fullfölja 5-års strategin och handlingsplanen.

Hur kan jämställdheten inom skogsnäringen öka?

Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län har gett i uppdrag till Stelacon att identifiera goda exempel som visar hur arbetet med jämställdhet kan se ut inom skogs- och träindustrin. I uppdraget ingår att analysera dagens situationen och att synliggöra både framgångsrika exempel och hinder för jämställdhet.

Stelacon kartlägger tekniska lösningar för distanstolkning och kommunikation

På uppdrag av Myndigheten för delaktighet kartlägger Stelacon tekniska lösningar för distanstolkning och kommunikation för döva, personer med nedsatt hörsel och dövblinda. Projektet är en del av ett regeringsuppdrag som syftar till att öka målgruppens delaktighet i arbetslivet.