Våra samarbetspartners

Vi på Stelacon är en mindre organisation som alltid strävar efter att vara lösningsorienterade, flexibla och personliga i relationen med våra uppdragsgivare. Vi samarbetar med ett flertal företag och organisationer som är ledande inom respektive sina områden, och kan på så sätt kunna erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån behov och budget.

RISE Acreo

Stelacon har ett samarbetsavtal med det oberoende forskningsinstitutet RISE Acreo och deras enhet för ”Broadband and Society”. Samarbetet avser uppdrag som rör digitalisering och bredbandsinfrastruktur, där Stelacons erfarenhet av strategiska och operativa frågor inom digitalisering och bredbandsutbyggnad kombineras med RISE Acreos djupa kunskap kring beräkning av socio-ekonomiska effekter av digitaliserade tjänster och bredbandsutbyggnad.

 

Tillsammans kan vi erbjuda aktörer på lokal, regional och nationell nivå avancerade ett kvalificerat stöd baserat på djupa insikter i den senaste utvecklingen på området, vedertagna strategiska principer samt kvantifiering och monetarisering av nyttor till följd av framtida digitaliseringsinitiativ:

  • Strategiska vägval vid bredbandsutbyggnad – hur maximerar vi våra tillgångar och effekten av en eventuell satsning?
  • Operativa och taktiska vägval vid bredbandsutbyggnad – hur går vi praktiskt tillväga för att sjösätta en ny strategi eller ett initiativ?
  • Utvärdering av nyttan med bredbandssatsningar – sätt kronor på både ”hårda” och ”mjuka” nyttor som bredbandsutbyggnaden möjliggör!
  • Hur bredbandsinfrastrukturen kan användas i digitaliseringssyfte – inspireras av den senaste utvecklingen och vad andra har gjort!
  • Utvärdering av nyttan med digitaliserade tjänster – följ upp och effektivisera både existerande och nya initiativ!

Stelacon är engagerad på lokal, regional och nationell nivå i att stödja kommuner och myndigheter i strategiska vägval. Stelacon och RISE Acreo har tillsammans bland annat genomfört uppdrag för Post- och telestyrelsen där vi utvecklat en modell för beräkning av nyttan av digitaliserade tjänster på kommunal nivå. Vidare har vi exempelvis bistått kommuner i bredbands- och digitaliseringsfrågor, samt på uppdrag av ett kommunförbund genomfört en uppföljning av direkta och indirekta effekter av digitalisering av kommunala tjänster.

HiQ

Stelacon utvärderar regelbundet tillgänglighet på hemsidor, appar och andra digitala lösningar. Erfarenheter som ger insikter i vilka designval och layouter som gynnar tillgängligheten utan att göra avkall på form och funktion.

För att utveckla en digitalt tillgänglig miljö samarbetade Stelacon i projektet ”PDF-kollen” med HiQ, som ansvarade för den tekniska utvecklingen medan Stelacon som projektägare ansvarade för koncept, användarupplevelsen och affär.

 

HiQ bidrar till att göra världen lite bättre med hjälp av teknik och kommunikationslösningar som förenklar människors liv. De spänner över hela tech- och media-landskapet. Från digital innovation och affärsutveckling av nya tjänster, affärsmodeller och upplevelser – till implementering, paketering och marknadsföring.

De etablerade kontaktvägarna och strukturer för samarbete möjliggör att Stelacon vid projekt som kräver tekniskt utvecklingsarbete enkelt och smidigt kan involvera HiQ.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land, SLU, bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation.

Samarbetet mellan SLU och Stelacon rör framförallt bredbandsutbyggnad på landsbygden genom en utvärdering av bredbandsstöden. Institutionen är också samarbetspartner med Stelacon inom området regional tillväxt och landsbygdsutveckling inom ramavtalet med Regeringskansliet.

Institutionen för ekonomi
Stelacons konsult Maria Tunberg är affilierad till forskargruppen Rural Entrepreneurship Group på institutionen för ekonomi. Maria arbetar inom ramen för samarbetet med forskning kring tillväxt i små och medelstora företag, samt är biträdande handledare till en av gruppens doktorander.

Gleechi

Gleechi är ett stockholmsbaserat startup som utvecklar mjukvarulösningar som möjliggör fri och naturtrogen handinteraktion i Virtuell Reality (VR). Tekniken simulerar handrörelser och visar på ett realistiskt sätt interaktion mellan hand och virtuella objekt, så som när ett objekt lyfts upp och förflyttas.

Ett av områdena inom vilket tekniken används är arbetsträning, genom att virtuellt återskapa miljön där uppgiften ska utföras erbjuds en lugn och trygg plats för lärande. Under 2018 samarbetar Stelacon och Gleechi för att ta fram en pedagogisk modell för arbetsträning i VR. Projektet syftar till att ta fram och utvärdera tillvägagångssätt som nyttjar VRs unika möjligheter att ge individanpassade instruktioner och feedback, med särskild fokus på personer med läs- och skrivsvårigheter, samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Projektet finansieras av Post och telestyrelsens innovationstävling ”Arbetsmarknad för alla” genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen. Innovationstävlingen syftar till att få fram digitala lösningar som leder till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

Norstat

Många av våra studier innefattar datainsamling i någon form och vi ställer höga krav på representativitet i urval samt kvalitet vid själva genomförandet. Stelacon har därför valt att samarbeta med Norstat, en av nordens ledande aktörer avseende datainsamling. Vidare arbetar vi med ett flertal nischade aktörer inom bland annat rekrytering av deltagare till fokusgrupper och användartester.

 

Norstat erbjuder en komplett portfölj av metoder för datainsamling, både online och offline. Bland annat kan Norstat, som en av få leverantörer i Sverige, erbjuda en slumprekryterad panel med ca 70 000 medlemmar. Detta innebär att man från officiella register drar urval med fasta och mobila telefonnummer, kontaktar dessa personer och erbjuder dem att vara med i panel.se. Medlemmarna i panelerna är endast rekryterade för marknadsundersökningssyften, med hjälp av olika online- och offlinemetoder. Norstat är noggranna med kvaliteten på rekryteringskällorna, och respondenter i huvudpanelen kan endast ansluta sig efter att ha fått en inbjudan, vilket reducerar risken för att locka till sig panellister som är med i många paneler och att attrahera ”professionella” respondenter som endast deltar för att tjäna enkla pengar. Norstat har personal anställd som enbart arbetar med att förvalta panelen för att på så sätt säkerställa optimal genomförbarhet på undersökningarna och för att hålla medlemmarna motiverade.