Marknadsundersökning & Analys

Marknadsundersökning

Med Stelacons marknadsundersökningar får du en bild av just er organisations förutsättningar och möjligheter. Vi ser till att frågorna till kunderna blir formulerade så att du får svar på det du vill veta. Behovet av information avgör vilken undersökningsmetod vi använder och vi väljer den som på bästa sätt ger den insikt och kunskap om målgruppen som du vill ha.

Några metoder vi använder är telefonintervjuer i egen studio, online-mätningar, fokusgrupper, djupintervjuer, användartester, desk-research och observationer på plats eller ”mystery shopping”.

Analys

Med kvalificerade analyser kan vi ge svar på våra uppdragsgivares komplexa frågeställningar. Vi tillämpar kvalitativa och kvantitativa analysmetoder med god vetenskaplig förankring. Stelacon har det noggranna arbetssätt som krävs för att resultaten ska bli rättvisande, tillsammans blir vår och uppdragsgivarens kunskap och erfarenhet en god grund för analysen.

Utifrån våra analyser kan vi identifiera möjligheter och utmaningar, det ger underlag för prioritering av framtida insatser, produktutveckling eller konkreta marknadsåtgärder.